Traditional Chinese Medicine for Bone, Loins, Arthritis...

Bone / Arthritis /Pain


Wan Hua Oil : Wan Hua You (K14)
$5.99, 10/$40.00
Extra Strength Hua Tuo Medicated Plaster :  (K359 - 220082)
$4.50, 20/$60.00
Golden Dragon Mediated Oil : Jin Long Feng You (K17) : OS
$7.50, 10/$50.00
Chuang Yao Tonic Tablets : Zhuang Yao Jian Shen (K29) : OS
$7.50, 10/$50.00
Arthrytin Pills : Feng Shi Gu Tong (K38) : OS
$6.50, 10/$50.00
Lumbar Support Nutrient Pills : Zhuang Yao Jian Shen (K42) : OS
$6.50, 10/$50.00
Bone & Joint Support Pills : She Dan Zhui Feng (K45) : OS
$6.50, 10/$50.00
Zhuang Gu Guan Jie Wan (K62) : OS
$23.99, 10/$160.00
Rheumatic Care : Tibetan Formulas Feng Shi Dan (K164)
$19.99, 5/$70.00
Eucommiae Musculosketletal Support Pills : Du Zhong Zhuang Gu Wan (K50) : OS
$7.50, 10/$50.00
Shang Shi Zhitong Gao (K158)
$2.99, 20/$40.00
Bao Zhen Gao (K154) : OS
$2.99, 20/$40.00
Zhuang Gu Guan Jie Wan (K60)
$7.50, 10/$50.00
Specific Lumbar Tablets : Yao Tong Pien (K220) : OS
$9.99, 10/$65.00
Osteo Herb Formula : Gu Ci Pian : K221 : OS
$8.99, 10/$60.00
Pearl Powder : Zhen Zhu Fen (K225) : OS
$23.99, 10/$160.00
Chuang Yao Tonic : Chuang Yao Jian Shen (K244)
$9.00, 10/$60.00
Gu Xian (K262)
$7.50, 10/$50.00
Camphor Capsicum Pain Relieving Plasters : Zhui Feng Tou Gu Zhi Tong (K269) : OS
$2.99, 20/$34.00
Sciatic Herb Tea Extract : Zuo Gu Shen Jing Tong (K271) : OS
$7.50, 10/$50.00
Arthrytex   Formula : Xi Tong Feng Shi : (K278)
$8.00, 10/$56.00
Musculoskeletal Care : Da Huo Luo Zhi Tong (K283) : OS
$21.00, 6/$90.00
Mulberry Twig Combo Tea Extract : Guan Jie Bi Tong Wan (K176) : OS
$7.50, 10/$50.00
Red Flower Pain Relieving Oil : Zheng Hong Hua (S79)
$8.50, 12/$66.00
Vine Essence Capsule : Si Teng Su (S61) : OS
$8.50, 12/$66.00
Sangli Analgesic Oil  : S126
$9.99, 12/$84.00
White Flower Analgesic Balm : Pak Fah Yeow 0.67 oz (S112) : OS
$11.99, 12/$96.00
Po Sum On Medicated Oil (L120)
$11.99, 10/$90.00
Circu Herb Extract : Sum Suie Phone Sub Wan : S39
$8.50, 12/$66.00
Safflower Extract : Gu Zhe Chuo Shang (S68)
$7.50, 12/$60.00
Pain Relieving Balm : Wan Ying Zhi Tong (S78) : OS
$14.99, 10/$100.00
Yunnan Pain Relieving Oil : Yunnan Qu Feng (S80) : OS
$11.99, 12/$84.00
Eighteen Buddha Brand Tit Ta Plaster : Shi Ba Luo Han (S86)
$6.99, 10/$36.00
Xin Huang Pian (S98) : OS
$15.99, 12/$132.00
Pinon Brand Tit Ta Balm Jar (S105) : OS
$2.99, 12/$24.00
Ching Wan Hung Soothing Herbal Balm (L101)
$9.99, 12/$72.00
Po Sum On Medicated Oil (L93)
$5.50, 12/$39.00
Thien An Medicated Oil (K136) : OS
$7.50, 10/$50.00
Rheumatism : Touku Rheumatic Pills (L15)
$16.00, 10/$120.00
Arthritis : Sciatica Pills (12) : (L18)
$9.99, 12/$84.00
Tiger Balm Red - 18g : L01
$9.99, 12/$84.00
Pain : Kwan Loong Oil : (L32)
$12.99, 12/$102.00
Strains : Zheng Gu Shui 3.4 oz (L105) : OS
$9.99, 12/$84.00
Rheumatoid artritis : Feng Shi Zhui Feng Tou Gu Wan 60 : (L33)
$24.99, 10/$180.00
Tokuhon-A20 :  External Pain Relieving Patch : TKH120 : OS
$5.50, 10/$36.00
Ache : Eagle Brand Medicated Oil 24ml : (L16) : OS
$9.99, 12/$84.00
Tibet Red Flower Oil (S114) : OS
$6.50, 12/$51.00
Pain : Shiling Oil External Analgesic : (L35L) : OS
$9.99, 10/$85.00
Tiger Balm : Muscle Rub : L50
$14.99, 10/$100.00
Loins : Kang Gu Zeng Sheng Pien 100 Tablets : (L30) : OS
$7.50, 12/$60.00
Xiang Gui Bao Zhen Gao Plaster : Xiang Gui Huo Xe Gao (K157) : OS
$4.50, 10/$30.00